waishengren

My Dictator, Chiang Kai-shek

In the Shadows of the Chiang Kai-Shek Memorial